លទ្ធផល 1

លទ្ធផលនេះជាការជួញដូរក្នុងរយះពេលខ្លីនិងជួញដូរលើគូរហិរញ្ញវត្ថុខុសៗគ្នាជាច្រើនគូរដោយរក្សាផលធៀបផលចំណេញធៀបនិងការកាត់ខាត 1:1

ពាណិជ្ជករព្យាយាមរកផលចំណេញក្នុងចន្លោះពី 3% ទៅ 5% ប្រចាំខែ

ទំហំវិនិយោគចាប់ពី 1,000$ ឡើងទៅ

ពាណិជ្ជករយកភាគលាភតែ 30% នៃផលចំណេញដែលរកបានប្រចាំខែប៉ុណ្ណោះ

មិនគិតសេវាគ្រប់គ្រងផ្សេងៗឡើយ

ធ្វើការទូទាត់ជារៀងរាល់ចុងខែដោយយោងតាម High-Water Mark

លទ្ធផលជួញដូរបន្តផ្ទាល់

លទ្ធផល 2

លទ្ធផលនេះជាការជួញដូរដោយប្រើ EA 100%

ពាណិជ្ជករព្យាយាមរកផលចំណេញក្នុងចន្លោះពី 5% ទៅ 10% ប្រចាំខែ

ទំហំវិនិយោគចាប់ពី 100$ ឡើងទៅ

ពាណិជ្ជករយកភាគលាភតែ 30% នៃផលចំណេញដែលរកបានប្រចាំខែប៉ុណ្ណោះ

មិនគិតសេវាគ្រប់គ្រងផ្សេងៗឡើយ

ធ្វើការទូទាត់ជារៀងរាល់ចុងខែដោយយោងតាម High-Water Mark

លទ្ធផលជួញដូរបន្តផ្ទាល់

កំណត់សំគាល់និងសេចក្តីព្រមានអំពីហានិភ័យ: ការជួញដូររូបិយវត្ថុអន្តរជាតិគឺមានហានិភ័យខ្ពស់ហើយក៏មិនសមស្របជាមួយអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនផងដែរ។ ការជួញដូរដោយប្រើឡេវើរ៉េច(Leverage) អាចធ្វើអោយអ្នកចំណេញប្រាក់ច្រើនហើយក៏អាចធ្វើអោយអ្នកខាតបង់ប្រាក់ច្រើនដែរ ដូច្នេះមុននឹងធ្វើការវិនិយោគលើការជួញដូររូបិយវត្ថុអន្តរជាតិអ្នកគួរពិចារណាលើ គោលដៅវិនិយោគ កំរិតនៃបទពិសោធន៍ និងហានិភ័យដែលអ្នកទទួលយកបាន។ កំរិតហានិភ័យនេះគឺមានន័យថាអ្នកអាចបាត់បង់ដើមទុនមួយចំនួន ឫ ក៏អាចឈានដល់បាត់បង់ដើមទុនទាំងមូលរបស់អ្នកតែម្តង ដូច្នេះអ្នកមិនគួរវិនិយោគជាមួយប្រាក់ដែលអ្នកមិនអាចបង់បានឡើយ។ អ្នកគួរតែស្វែងយល់អោយបានច្បាស់អំពីហានិភ័យដែលទាក់ទងទៅនឹងការជួញដូររូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ ហើយបើសិនជាអ្នកមិនអាចស្វែងយល់បានច្បាស់ដោយខ្លួនឯងទេ អ្នកគួរតែពិភាក្សាជាមួយអ្នកប្រឹក្សារដែលមានឯកទេសច្បាស់លាស់នឹងស្ថិតនៅឯករាជ្យ។
គួរបញ្ជាក់ថាៈ លទ្ធផលពីអតីតកាលមិនអាចកំណត់បានលទ្ធផលនៅពេលអនាគត់ឡើយ។